Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO W RAMACH AKCJI „ŁĄCZY NAS KOBIECOŚĆ”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Medica Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Brzezinach, ul. Św. Anny 62, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Fundatorem nagrody w Konkursie są Sponsorzy, firmy kosmetyczne biorące udział w akcji „Łączy Nas Kobiecość”.
 3. Konkurs jest nieodpłatny oraz zostanie przeprowadzony od dnia 18.10.2021 r.
  do dnia 30.11.2021 r. włącznie.
 4. Konkurs prowadzony jest w celu promocji profilaktyki raka piersi oraz promocji akcji „Łączy Nas Kobiecość”.
 5. Informacje na temat Konkursu dostępne są na fanpage Medica – Łączy Nas Kobiecość (www.facebook.com/MedicaLaczyNasKobiecosc) oraz stronie www.laczynaskobiecosc.pl/konkurs
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
 7. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
   

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:

 • jest pełnoletnia
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie jest pracownikiem firmy Medica sp. z o. o. sp. k. i Salve Medica sp. z o. o. sp. k.
 • Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook. 

2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz.

3. Każdy Uczestnik konkursu oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem konkursu.

4. Uczestnik, który w trakcie konkursu spełni wszystkie poniższe warunki, ma szansę zostać zwycięzcą w konkursie:

 • wykonał jedno z badań objętych akcją „Łączy Nas Kobiecość”
 • wykonał zdjęcie z ulotką, tak by widoczna była pierwsza strona ulotki z hashtagiem #MojeJuzZbadane
 • wszedł na fanpage Medica – Łączy Nas Kobiecość (www.facebook.com/MedicaLaczyNasKobiecosc) i umieścił zdjęcie pod przypiętym postem konkursowym oraz napisał w jednym zdaniu dlaczego warto dbać o swoje piersi

5. Przesyłając zdjęcie oraz pozostawiając komentarz pod postem konkursowym, zwane dalej Materiałami, Uczestnik oświadcza, że:

    1) wyraża zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie,

    2) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez laureatów konkursu w celu realizacji Konkursu, w tym            w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez                          Uczestnika na prośbę organizatora oraz publikację przez Organizatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz                                miejscowości zamieszkania w razie przyznania Uczestnikowi tytułu zwycięzcy Konkursu.

   3) udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie zgody na korzystanie z jego Materiału przez Organizatora na                        następujących polach eksploatacji:

            a) zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,

            b) wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,

            c) łączenie z innymi utworami lub podział na części,

            d) dokonanie przez Organizatora opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do
                 opublikowania Materiału na stronach internetowych Organizatora z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony jej charakter,

            e) wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,

            f) w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,                                  odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej                              dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

            g) udziela zgody na publikację Materiału na warunkach opisanej powyżej licencji bez noty autorskiej.

 

§ 3 NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie są zestawy pełnowartościowych kosmetyków. Wartość każdego zestawu to minimum 200 zł. Kosmetyki pochodzą od firm kosmetycznych, będących Sponsorami akcji.
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 3. Nagrodę w konkursie otrzyma 20 Zwycięzców, wybranych przez komisję konkursową.
 4. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej w przeciągu 7 dni roboczych
  od zakończenia Konkursu, w osobnym poście z wynikami konkursu na fanpageu.
 5. Wysyłka nagród przez fundatora możliwa jest tylko na terenie kraju, w którym Organizowany jest Konkurs.
 6. Organizator dostarczy nagrody na adres wskazany przez Zwycięzców przekazany na e-mail: marketing@salvemedica.pl po ogłoszeniu wyników konkursu w terminie do 14 dni od daty otrzymania danych do wysyłki.
 7. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
   

§ 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE

 1. Organizator obowiązany jest, w ciągu 14 dni od daty otrzymania danych do wysyłki, przekazać Nagrodę Zwycięzcy.
 2. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: marketing@salvemedica.pl.
 4. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 6. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.
 7. Reklamacje niezawierające danych wymienionych w punkcie 5 powyżej nie będą rozpatrywane.
   

§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 art. 13 ust. 1 i ust. 2 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.
 2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Medica Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Brzezinach, ul. Św. Anny 62. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@salvemedica.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenie Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku www.facebook.com/MedicaLaczyNasKobiecosc
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
 5. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
 6. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
 7. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki
  i zasady ochrony danych osobowych.

   

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku
  o grach losowych i zakładach wzajemnych.

Główna siedziba Salve Medica
ul. Szparagowa 10; 91-211 Łódź


Zapoznaj się z pełną ofertą Salve Medica
www.salvemedica.pl


Umów się na badanie w mammobusie
lub pracowni stacjonarnej

tel. 42 254 64 12


Umów się na badanie w Salve Medica w Łodzi
tel. 42 254 64 84